Statut Dzieci w Naturę

1. stycznia 2020
Dzieci w Naturę
Podstrona42

Statut, to dokument, który stanowi podstawę naszej działalności. Poniżej umieszczamy statut w jego pełnym brzmieniu.

 

 

STATUT

Fundacji Dzieci w Naturę

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Dzieci w Naturę i zwana jest dalej Fundacją. Fundacja może używać nazwy skróconej: Dzieci w Naturę. Fundacja została utworzona przez Kaspra Jakubowskiego, Joannę Kajzer-Bonk, Olgę Maj, Małgorzatą Łaciak, Annę Warzyńską, Olenę Zapolską, zwanych dalej Fundatorami.
 2. Fundacja może się posługiwać tłumaczeniem nazwy w innym języku.
 3. Fundacja ma prawo do posługiwania się pieczęcią i znakiem graficznym.

 §2

 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 2. Fundacja została zawiązana na czas nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
  w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 §3

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 §4

Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§5

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Fundacja może przystępować do stowarzyszeń i fundacji realizujących cele zbliżone
  do celów Fundacji.
 4. W sprawach połączenia z inną fundacją czy przystąpienia do stowarzyszenia
  lub fundacji decyzję podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały podjętej jednogłośnie.

 

Rozdział II. Cele, zasady i formy działania Fundacji

 §6

Celami Fundacji są:

-    działalność na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego miasta i okolic oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

-    prowadzenie edukacji przyrodniczej i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz działań im towarzyszących – realizowane w przyrodzie miasta i okolic,

-    kształtowanie przestrzeni dla edukacji przyrodniczej i rozwijanie oferty edukacyjnej, dydaktycznej i rekreacyjnej terenów,

-    tworzenie i prowadzenie innowacyjnych centrów edukacji przyrodniczej
lub wielofunkcyjnych obiektów (pawilonów) o zbliżonej do nich funkcji lub obiektów
z wydzielonymi pomieszczeniami na taką funkcję,

-    działalność wspomagająca ochronę i promocję zdrowia,

-    promocja i organizacja wolontariatu.

 §7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. prowadzenie zajęć edukacji przyrodniczej, w szczególności dla dzieci, młodzieży
  i rodzin,
 2. promowanie i organizowanie zajęć edukacji przyrodniczej w przedszkolach, szkołach
  i innych jednostkach oświatowych,
 3. tworzenie i prowadzenie innowacyjnych centrów edukacji przyrodniczej oraz obiektów (pawilonów) o zbliżonych do nich funkcjach lub obiektów z wydzielonymi pomieszczeniami na tę funkcję wraz z ich otoczeniem,
 4. wykupy, dzierżawę i zarządzanie nieruchomościami, w szczególności terenami cennymi przyrodniczo lub terenami zieleni nieurządzonej - objętymi ochroną prawną albo nie - opiekę nad nimi, udostępnianie ich na cele edukacji przyrodniczej i rekreacji oraz prowadzenie zabiegów ochrony czynnej lub ochronę bierną ekosystemów,
 5. organizowanie, współorganizowanie, uczestnictwo w wydarzeniach mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców miast i gmin sąsiednich, w tym budowanie pozytywnej relacji i więzi z lokalnym środowiskiem przyrodniczym oraz zachętę do aktywnego spędzania w nim czasu,
 6. organizowanie, współorganizowanie, uczestnictwo w wydarzeniach promujących wyniki naukowe i wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego, o lokalnej różnorodności biologicznej, o krajobrazie, potrzebie ich ochrony, wykupów
  i korzyściach, jakie oferują mieszkańcom (usługi ekosystemowe),
 7. organizowanie szkoleń, kampanii reklamowych i promocyjnych oraz innych form zapewniających realizację celów statutowych Fundacji,
 8. prowadzenie badań naukowych,
 9. współpracę z innymi podmiotami i organizacjami w zakresie realizowania celów statutowych Fundacji,
 10. promowanie zdrowego stylu życia i zrównoważonego odżywiania się, w tym promocję lokalnych, sezonowych produktów od polskich, tradycyjnych producentów
  ze szczególnym uwzględnieniem rolników i producentów posiadających certyfikaty ekologiczne,
 11. działalność wydawniczą, opracowywanie i publikację materiałów edukacyjnych, naukowych i popularnonaukowych oraz ich dystrybucję,
 12. prowadzenie strony internetowej lub portalu oraz aktywność w mediach społecznościowych,
 13. budowanie wspólnot i lokalnych grup działania mieszkańców wokół idei ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej oraz aktywizowanie społeczności lokalnych,
 14. budowanie pozytywnego wizerunku ekologii, ochrony przyrody i wartości lokalnego środowiska przyrodniczego wśród zamieszkującej w ich otoczeniu społeczności,
 15. ochronę wespół z udostępnieniem i promocją dziedzictwa przyrodniczego miasta jako atrakcji turystycznej i w kontekście rozwoju zrównoważonej turystyki,
 16. aktywizację społeczności lokalnych do podjęcia współczesnych wyzwań edukacyjnych oraz aktywnej ochrony przyrody na poziomie lokalnym i globalnym,
 17. promowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju, ekologii integralnej, budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
 18. promowanie encykliki Laudato si’. W trosce o wspólny dom (2015),
 19. działalność na rzecz rodziny i rodzicielstwa,
 20. działalność na rzecz osób z dysfunkcjami zdrowotnymi lub osób niepełnosprawnych,
 21. upowszechnianie wiedzy nt. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 22. wspieranie rozwoju regionalnej turystyki i krajoznawstwa,
 23. nauczanie świadomego podejścia do kwestii ochrony i promocji zdrowia.

 

  Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 §8

 1. Fundatorzy wnoszą do Fundacji następujący majątek: Kasper Jakubowski - 350 zł, Joanna Kajzer-Bonk – 350 zł, Małgorzata Łaciak – 350 zł,  Olga Maj – 350 zł, Anna Warzyńska – 350 zł, Olena Zapolska – 350 zł, tj. łącznie 2100 zł (dwa tysiące sto złotych 00/100), co stanowi fundusz założycielski. Kwota 1100zł jest przeznaczona na działalność statutową Fundacji, kwota 1000 zł jest przeznaczona na działalność gospodarczą.
 2. W skład majątku Fundacji, oprócz funduszu założycielskiego, wchodzi też inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

 §9

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
 2. a) dotacji, darowizn, subwencji, spadków i zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych i niemajątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe
  i zagraniczne osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
 3. b) ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
 4. c) ze zbiórek publicznych,
 5. d) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 6. e) działalności gospodarczej,
 7. f) ze źródeł publicznych, w tym funduszy europejskich,
 8. g) odsetek i lokat bankowych,
 9. h) crowdfunding’u (rozumianego jako finansowanie projektu lub przedsięwzięcia
  z wykorzystaniem wyspecjalizowanych internetowych platform społecznościowych),
 10. i) z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji.
 11. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie
  na działalność statutową oraz pokrycie kosztów funkcjonowania Fundacji.

 §10

 1. Przychody Fundacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji oraz pokrycie kosztów jej funkcjonowania, o ile ofiarodawcy i darczyńcy nie postanowili inaczej.
 2. Zabrania się:
 3. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji lub Fundatorów oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim,
  we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
  są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 4. b) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji lub Fundatorów oraz ich osób bliskich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 5. c) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
  do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo odrzucić spadek.

 

Rozdział IV. Nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego

 §12

Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.

 §13

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami:

 • 10.Z – Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
 • 30.Z – Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • 40.Z – Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • 19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
 • 11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
  i programami telewizyjnymi
 • 14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
 • 20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 12.Z – Działalność portali internetowych
 • 10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  i zarządzania
 • 1 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych
  i technicznych
 • 19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
  i humanistycznych
 • 20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
 • 20.Z – Działalność fotograficzna
 • 90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 11.Z – Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
 • 10.Z – Wychowanie przedszkolne
 • 51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
  i rekreacyjnych
 • 52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 59.B – Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 60.Z – Działalność wspomagająca edukację
 • 91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi
 • 04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
 • 01.A – Działalność bibliotek
 • 04.Z – Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
 • 19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

Rozdział V. Działalność gospodarcza

 §14

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących
  realizacji celów statutowych, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami:
 • 85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • 92.Z – Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • 29.Z – Produkcja ozdóbek i pamiątek z papieru
 • 13 – Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • 40.Z – Produkcja gier i zabawek
 • 89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
  i targowiskach
 • 91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
  lub Internet
 • 99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 90.Z – Pozostałe zakwaterowanie
 • 10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
 • 29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 11.Z – Wydawanie książek
 • 19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
 • 21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 11.Z – Działalność w zakresie architektury
 • 10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 11.Z – Działalność agencji reklamowych
 • 11.A – Działalność agentów turystycznych
 • 11.B – Działalność pośredników turystycznych
 • 12.Z – Działalność organizatorów turystyki
 • 90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 59.B – Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 1. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność, o której mowa w rozdz. IV.

 

Rozdział VI. Organy Fundacji

§
15

Organami Fundacji są:
• Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
• Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

 

Rozdział VII. Zarząd Fundacji

 §16

 1. Zarząd składa się z minimum 3 osób, w tym Prezesa. Fundatorzy wchodzą w skład pierwszego Zarządu i wybierają spośród siebie pierwszego Prezesa. Zarząd powołany jest na pięcioletnią kadencję. Kolejny skład Zarządu wybierany jest przez Fundatorów, w głosowaniu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy Fundatorów
  i zatwierdzany przez Radę Fundacji, w głosowaniu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady W przypadku śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych lub zaistnienia innej przyczyny uniemożliwiającej działanie jednego
  z Fundatorów prawo wyboru przysługuje pozostałym Fundatorom. W przypadku zaistnienia okoliczności wyłączających możliwość działania wszystkich Fundatorów ich uprawnienia w zakresie powoływania i odwoływania członków Zarządu przejmuje Rada Fundacji.. Nowy Zarząd wybiera Prezesa spośród swoich członków na pięcioletnią kadencję.
 2. W skład pierwszego Zarządu wchodzą: Kasper Jakubowski, Joanna Kajzer-Bonk, Olga Maj, Małgorzata Łaciak, Anna Warzyńska, Olena Zapolska.
 3. Funkcję członka Zarządu, w tym Prezesa można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 6. a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
 7. b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
  za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 8. c) śmierci członka Zarządu,
 9. d) odwołania Zarządu.
 10. Członek Zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji przez Zarząd, gdy nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków oraz w przypadku rażącej niegospodarności.
 11. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, Prezes ma prawo powołać nowego członka Zarządu na resztę czasu trwania kadencji Zarządu.

 §17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Fundacji należą
  do kompetencji Zarządu.
 3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 4. a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 5. b) realizacja celów statutowych,
 6. c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
 7. d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 8. e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 9. f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 10. g) wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 11. h) dokonywanie zmian statutu Fundacji,
 12. i) decydowanie o połączeniu z inną fundacją lub przystąpieniu do stowarzyszenia
  lub fundacji,
 13. j) podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej Fundacji.
 14. Zarząd co roku zobowiązany jest opracować roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 §18

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy
  w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes na wniosek członka Zarządu, Rady lub z własnej inicjatywy przesyłając informację o terminie listem poleconym lub pocztą elektroniczną
  na adres e-mail zdeklarowany przez członka Zarządu w pisemnym oświadczeniu,
  na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
  W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 

Rozdział VIII. Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

 §19

 1. Fundację reprezentować na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych Fundację reprezentuje co najmniej dwóch członków zarządu działających łącznie.
 3. W sprawach majątkowych o wartości przekraczającej dwukrotność funduszu założycielskiego Fundacja jest reprezentowana przez dwóch członków działających łącznie, w tym Prezesa.
 4. Zbycie i nabycie nieruchomości oraz zaciągnięcie zobowiązań powyżej dziesięciokrotności funduszu założycielskiego wymaga uprzedniej uchwały Zarządu.

 

Rozdział IX. Rada Fundacji


§20

 1. Rada Fundacji zwana dalej Radą jest organem kontrolnym i opiniodawczym Fundacji.
 2. Rada składa się z 2 do 5 członków.
 3. Radę powołują i odwołują Fundatorzy w głosowaniu zwykłą większością głosów,
  w obecności co najmniej połowy Fundatorów. W przypadku śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych lub zaistnienia innej przyczyny trwale uniemożliwiającej działanie jednego z Fundatorów, prawo wyboru przysługuje pozostałym Fundatorom. W przypadku zaistnienia okoliczności wyłączających możliwość działania wszystkich Fundatorów ich uprawnienia w zakresie powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji przejmuje Przewodniczący Rady.
 4. Jeśli powołanie nowego członka Rady następuje w trakcie trwania kadencji Rady, pełni on swoją funkcję przez okres do końca kadencji Rady.
 5. W uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
 6. Kadencja Rady trwa 5 lat. Funkcję członka Rady można pełnić więcej niż jedną kadencję.
 7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

§21

Do kompetencji Rady należy:

 1. a) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań;
 2. b) kontrolowanie działalności Zarządu i sposobu zarządzania Fundacją zgodnie z jej działalnością statutową;
 3. c) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
 4. d) opiniowanie planów zbycia i nabycia nieruchomości przed uchwałą Zarządu w tej sprawie;
  e) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych Radzie przez Zarząd.

 §22

 1. Posiedzenia Rady mają miejsce w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący/ca z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub pozostałych jej członków zgłoszony pisemnie lub pocztą elektroniczną
  na adres mailowy zdeklarowany przez członka Rady w pisemnym oświadczeniu.

 §23

 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków Rady; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 2. Posiedzenia Rady mogą być prowadzone z wykorzystaniem Internetu poprzez bezpośrednie porozumiewanie się na odległość wszystkich uczestniczących w nich członków.

 

§24

 1. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
 2. a) upływu kadencji Rady,
 3. b) złożenia rezygnacji w formie pisemnej przewodniczącemu Rady,
 4. c) odwołania z funkcji członka Rady,
 5. d) śmierci członka Rady,
 6. e) skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem karnym.
 7. Członek Rady może zostać odwołany w sposób określony w par. 20 pkt. 5 albo przez Fundatorów, w przypadku:
 8. a) naruszenia postanowień Statutu,
 9. b) niewypełniania obowiązków wynikających z pełnionej funkcji.

 

Rozdział X. Postanowienia końcowe

 §25

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2018 r.

 

§26

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiana nie może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

 

§27

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra sprawującego nadzór nad Fundacją.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.